Πτερύγια Ευστάθιας

Εξάρμοση πτερυγίων ευστάθειας και μεταφορά αυτών στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση ή επισκευή. Επανάρμοση και ρύθμιση.

Λήψη και καταγραφή των απαιτούμενων μετρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των κλάσεων.