Γερανοί

Εξάρμοση στοιχείων σύνδεσης όπως πίρων, κατασκευή και αντικατάσταση τους, επιθεώρηση φορέων, τροχαλιών, δακτυλίων, μετρήσεις, επανάρμοση.