Προπέλες

Εξάρμοση πάσης φύσεως προπελών σταθερού και μεταβλητού βήματος. Μεταφορά αυτών στο εργοστάσιο μας προς επιθεώρηση ή επισκευή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εξαγωγή μόνο των πτερυγίων έλικας μεταβλητού βήματος, αντικατάσταση ελαστικών στεγανότητας και επανάρμοση.

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές των κλάσεων.