Κύριες Μηχανές – Ηλεκτρομηχανές

Κυλινδροκεφαλές

Εξαγωγή κυλινδροκεφαλών εκ της μηχανής

Μεταφορά στο εργοστάσιο μας για επιθεώρηση – επισκευή.

Επανάρμοση μετά το πέρας της επισκευής.

Έμβολα – Διωστήρες

Εξαγωγή εμβόλων – διωστήρων εκ των χιτωνίων της Μηχανής,

Καθαρισμός και επιθεώρηση,

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων,

Αντικατάσταση ελατηρίων

Επανάρμοση.

Χιτώνια – Περιχιτώνια

Εξαγωγή περιχιτωνίων – χιτωνίων εκ του block της μηχανής,

Καθαρισμός και επιθεώρηση,

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων,

Αντικατάσταση ελαστικών στεγανότητας.

Επανάρμοση.

Honing χιτωνίων με εξοπλισμό από την Chris-Marine.

Επισκευή περιχιτωνίου χώρου προς αποκατάσταση της γεωμετρίας επιφανειών συναρμογής με εφαρμογή ειδικών υλικών.

Κατασκευή υποδοχών και εφαρμογή δια καταψύξεως, με υγρό άζωτο, χαλύβδινων δακτυλίων εις επιθυμητές διαστάσεις. 

Κουζινέτα βάσης - Thrust

Εξάρμοση και καθαρισμός

Επιθεώρηση

Λείανση κομβίων

Αντικατάσταση κουζινέτων

Άρμοση

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων