Κυλινδροκεφαλές

Πλήρης εξάρμοση των κυλινδροκεφαλών

Καθαρισμός

Επιθεώρηση, λήψη και καταγραφή μετρήσεων

Υδραυλική δοκιμή

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων με μηχανήματα της Chris Marine

Επισκευή ασφαλιστικών, βαλβίδων προκίνησης και εξαεριστικών

Επίτριψη επιφάνειας στεγανότητας με ομοίωμα

Άρμοση όλων των εξαρμοσθέντων εξαρτημάτων