Αντλίες

Εξαρτημένες αντλίες

Εξαγωγή εξαρτημένων αντλιών

Μεταφορά στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση – επισκευή

Επανάρμοση μετά το πέρας της επισκευής.

Αντλίες S.W.

Εξαγωγή  αντλιών S.W.

Μεταφορά στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση – επισκευή

Επανάρμοση μετά το πέρας της επισκευής.

Αντλίες F.W.

Εξαγωγή  αντλιών F.W.

Μεταφορά στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση – επισκευή

Επανάρμοση μετά το πέρας της επισκευής.

Αντλίες Lub oil

Εξαγωγή  αντλιών Lub Oil

Μεταφορά στο εργοστάσιο προς επιθεώρηση – επισκευή

Επανάρμοση μετά το πέρας της επισκευής.

Λοιπές αντλίες

Επισκευή αντλιών διαφόρων τύπων όπως:

Sanitary

Ψύξης

Ballast

Fire

Transfer,

Πολυσταδιακές