Μετρήσεις

Η εταιρία μας δύναται να πραγματοποιήσει μετρήσεις,  κατά το δεξαμενισμό του πλοίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των κλάσεων. Μετρήσεις ελευθεριών τελικών αξόνων και πηδαλίων, πάχους κλειδιών καδένας και άλλων.