Ψυγεία

Ψυγεία αέρος

Εξαγωγή στοιχείου.

Καθαρισμός, χημικός καθαρισμός.

Επιθεώρηση.

Υδραυλική δοκιμή.

Κατασκευή και αντικατάσταση ανοδίων.

Κατασκευή και αντικατάσταση παρεμβυσμάτων.

Κατασκευή και αντικατάσταση,  πωμάτων.

Άρμοση.  

Ψυγεία ελαίου

Εξαγωγή στοιχείου.

Καθαρισμός, χημικός καθαρισμός.

Επιθεώρηση.

Υδραυλική δοκιμή.

Κατασκευή και αντικατάσταση ανοδίων.

Κατασκευή και αντικατάσταση παρεμβυσμάτων.

Κατασκευή και αντικατάσταση,  πωμάτων, διαφραγμάτων, αυλών

Άρμοση.

Ψυγεία F.W. – S.W.

Εξαγωγή στοιχείου.

Καθαρισμός, χημικός καθαρισμός.

Επιθεώρηση.

Υδραυλική δοκιμή.

Κατασκευή και αντικατάσταση ανοδίων.

Κατασκευή και αντικατάσταση παρεμβυσμάτων.

Κατασκευή και αντικατάσταση,  πωμάτων, διαφραγμάτων, αυλών

Άρμοση.

Ψυγεία “alpha laval”

Πλήρης εξάρμοση του ψυγείου

καθαρισμός και επιθεώρηση

Αντικατάσταση φύλλων ή ελαστικών

Άρμοση

Υδραυλική δοκιμή

Επισκευή πλακών προς αποκατάσταση φθορών ή κατασκευή ανταλλακτικών πλακών.