Αξονικά Συστήματα

Εξάρμοση και εξαγωγή πάσης φύσεως αξονικών συστημάτων εξοπλισμένα με υδραυλικούς συνδέσμους τύπου SKF ή με απλούς συμβατικούς συνδέσμους. Αποσύνδεση συστήματος μεταβλητού βήματος έλικας. Εξαγωγή των τελικών – ενδιάμεσων αξόνων και μεταφορά στο εργοστάσιο μας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, προς επιθεώρηση ή επισκευή.

  • Η εταιρία μας διαθέτει τον απαραίτητο υδραυλικό εξοπλισμό για την αποπεράτωση των παραπάνω εργασιών.

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές των κλάσεων.