Επισκευές επί πλοίου

  • Κύριες Μηχανές – Ηλεκτρομηχανές
  • Ψυγεία
  • Αντλίες
  • Υδραυλικοί κύλινδροι
  • Γερανοί 
  • Συμπιεστές