Επιστόμια

Επισκευή επιστομίων διαφόρων τύπων όπως Globe valve, butterfly valve, gate valve κ.α.

Εξάρμοση, καθαρισμός και επιθεώρηση

Λήψη μετρήσεων

Κατασκευή βάκτρων, εδρών

Μετασκευή σώματος

Διάτρηση φλαντζών

Άρμοση

Δοκιμή