Χιτώνια – Περιχιτώνια

Εξάρμοση χιτωνίου από το περιχιτώνιο.

Αμμοβολή εξωτερικής επιφανείας.

Καθαρισμός , επιθεώρηση.

Τόρνευση προσώπου.

Επίτριψη πατούρας, προσώπου. 

Αντικατάσταση ελαστικών στεγανότητας.

Απάλειψη γυαλάδας ( Honing )

Λήψη και καταγραφή μετρήσεων.

Πλαστικοποίηση χιτωνίων – περιχιτωνίων

Άρμοση.