Πηδάλια

Εξάρμοση πάσης φύσεως πηδαλίων. Αποσύνδεση άξονος πηδαλίου από την ποδιά. Επιθεώρηση αυτών. Μεταφορά στο εργοστάσιο προς επισκευή αν κριθεί απαραίτητο.

  • Επισκευή πάσης φύσεως μηχανισμών  περιστροφής πηδαλίου.  
  • Κατασκευή και αντικατάσταση τριβέων βελονιού και άξονος πηδαλίου με ψυχρή συναρμογή και χρήση ειδικευμένου υδραυλικού εξοπλισμού.
  • Λήψη και καταγραφή μετρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των κλάσεων.